Järgarvud 1.-31

Tunnis kasutatud keskkonnad

 • quizlet.com
 • kahoot.it
 • socrative.com
 • padlet.com
 • blogspot.com – õpilaste jaoks on tunnikava üleval õpetaja blogis

Teema: järgarvud 1.-31.
Tunde: 3 tundi

Eesmärk: 

 • järgarvud 1.-31. eesti keeles ja inglise keeles;
 • -12. sidumine kuude nimedega;
 • oma sünnipäeva ütlemine ja kirjutamine;
 • 8 tähtpäeva eesti- ja inglisekeelsete nimedega.

Vahendid: Ideaalne – arvutiklassiruum + nutiseadmed. Käib kah – tavaline klassiruum + nutiseadmed.

Töö käik:

 1. tunni ülesehitus:

1.-7. arvu kordamine ja 8.-19. järgarvude lisamine – selleks kasutatakse quizlet.com keskkonda – https://quizlet.com/22856562/ordinal-numerals-jargarvud-flash-cards/

Seejärel kuude nimede sidumine 1.-12. järgarvuga. Jällegi kasutatakse keskkonda quizlet.com https://quizlet.com/81656968/months-numerals-flash-cards/original

Järgneb võistlusmäng 2 eelneva teema kinnistamiseks ja tagasisidestamiseks kahoot.it keskkonnas. https://play.kahoot.it/#/?quizId=ad38fa48-9aed-4f8a-88e4-2d41b14e6851

 1. tunni ülesehitus:

Quizlet.com keskkonnas järgarvude 20.-31.omandamine: https://quizlet.com/81655808/ordinal-numerals-20-100-flash-cards/
See järel õpitakse suuliselt väljendama oma sünnipäeva – kuupäev koos kuuga.
Õpetaja tutvustab paaristööd ja padlet.com –is oma foto ja teksti näitena.
Järgneb nutiseadmega selfie tegemine kas üksi või koos kaaslasega. Seejärel selfie riputada üles padlet.com seinale. Kuidas saab foto padlet.com seinale? Kirjutada juurde oma nimi ja lause oma sünnipäeva kohta. (kasutada nii pikka kui lühikest vormi)

Rühmatööd siin:

 1. tunni ülesehitus:

Tagasiside test – socrative.com keskkonnas

8 tähtpäeva – eestikeelsed ja inglisekeelsed nimed, koos kuupäevadega. https://quizlet.com/81660333/holidays-puhad-flash-cards/
https://quizlet.com/81659040/holidays-dates-flash-cards/

Allpool olev kahooti sobib ka tagasiside testiks..
https://play.kahoot.it/#/?quizId=d951e297-ab1d-417f-aeeb-13a7c8c6ec57

Kui jääb aega siis ka Rooma ja araabia numbrite kinnistamine-õppimine
https://play.kahoot.it/#/?quizId=6d48500e-2999-4a64-9179-cc411c28ce08

Tulemuslikkus:

 • kuude sidumine järgarvudega edenes väga hästi;
 • õpilased omandasid täiskirjapildi ja lühendatud kirjaviis 1.-31.järgarvuni;
 • oskavad oma sünnipäeva edastada inglise keeles
 • tõeline väljakutse oli oma selfie ülespanek padletisse ja sinna juurde kirjutamine – elevus ja rõõm tehtud tööst.
 • kahoot tekitas kõrgendatud meeleolu ja hasardi.

Refleksioon:

 • omandamine oli kiire
 • õppimine põnev, mänguline, elevust tekitav, huvitav
 • wifiühendus on nõrk ja jahmerdab
 • kõigil õpilastel ei ole nutivahendit
 • ettevalmistus on ajamahukas

 

Klass: 4

Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool, Kai Kõks
Vesi

Tunnitöö:

AnswerGarden – juhend

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Laudkonnapõhine vastamine nutiseadmest. Ülesandeks kirjutada vähemalt 10 märksõna.

Soovitused:

Ajurünnakuna teema algul või lõpus.

Klass: 5 klass

Õpetaja: Pärnu Rääma Põhikool, Mart Kimmel

 
Present Simple

Tunnis kasutatud harjutused

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Vaatasime lihtolevikku tutvustavat videot ja seejärel mängisime kahoot.it keskkonnas erinevaid mänge lihtoleviku moodustamise harjutamiseks.

 

Klass: 4

Õpetaja:Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

usually, sometimes, always, often, habits, states
Pärnu – merelinn

 

Screen Shot 2016-02-04 at 23.27.41Tunnis kasutatud harjutused

Loquiz
Loquix juhend

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Valida finišisse jõudmiseks lühim teekond, jõuda tulemuslikult kontrollpunktidesse, kontrollpunktides vastata küsimustele (võimalusel kasutada vastamisel infot, mida saab kontrollpunkti juures olevalt objektilt) või lahendada ülesanne või teha meeskonnana mingi ettenähtud ühistegevus.

Õpilaste valminud tööd:

http://pro.loquiz.com/results/E17_4Wc-g
http://pro.loquiz.com/results/E17_4Wc-g/photos

Klass: 3. – 6.klass

Õpetaja: Pärnu Kuninga tn Pk,  Tiiu Kiveste

Kultuuriobjektid, Pärnu, orienteerumine, loovus
Võrdlusastmed – comparatives and superlatives

 

Tunnis kasutatud harjutused

British Council õppevideo
YouTube Comparatives and superlatives 

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Tunni teemaks olid võrdlusastmed (kesk- ja ülivõrre).
I tund: Õpetaja tuletab meelde, mis on keskvõrre (prettier – ilusam, more beautiful – ilusam) ja ülivõrre (the prettiest – kõige ilusam, the most beautiful – kõige ilusam).
Õppevideo vaatamine
Õpilaste ülesanne: kirja panna vähemalt kolm keskvõrret ja kolm ülivõrret, mis on tekstis kuulda.
Teise video vaatamine YouTube’st. Selle põhjal märkmete tegemine, st reeglite tuletamine ja kirja panemine. Harjutamine.

II tund: LearningApps-i keskkonna kasutamine. Iga õpilane peab tegema app’i võrdlusastmete kohta. Algülesanne: luua app, kus on vähemalt 5 ülesannet, mis sisaldavad mingil moel võrdlusastmeid / nende tundmist. Põhja võib ise valida. Tööd võib teha ka kahekesi.

Õpilaste valminud tööd: 
Harjutus 1
Harjutus 2
Harjutus 3
Harjutus 4
Harjutus 5

Klass: 6

Õpetaja: Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

Comparatives, superlatives, LearningApps
Arvutiga seotud vahendid ja muu

Tunnis kasutatud keskkonnad ja materjalid
socrative

Socrative
Veebipõhine QR koodi lugeja 
Android seadmele QR rakendus QR Droid Code Scanner
QR koodi bingo ruudustik

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpetaja valmistas eelnevat ette Socrative Teacher äpis küsimused. Küsimused olid esitatud stiilis: Mis on Suurbritannias kõige populaarsem kassi nimi? Leia vastus viitelt: Kuningas, T. (2001). Huvitaja I. Ilo. lk 76.

Õpilased võtsid kaasa enda nutiseadmed ning laadisid alla Socrative Student äpi. Tiimidesse kuulusid 2-3 õpilast. Ülesande eesmärk oli panna lapsed liikuma, teha midagi tavatunnist erinevat, kasutada enda nutiseadmeid õpiotstarbel ning harjutada viidete lugemise oskust. Tunni lõppedes küsis õpetaja tagasisidet, kuidas selline tund ja ülesanne meeldis ning valdavalt oli märksõnaks *huvitav*!

Klass: 6kl

Õpetaja: Triinu Pääsik, Tallinna Rahumäe Põhikool

QR koodid, rühmatöö, bingo
Plakati koostamine

Tunnis kasutatud keskkonnad

PowerPoint
Veebipõhine QR koodi generaator

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased valisid loodusõpetuseõpiku 1.peatükist teema, mis neile huvi pakkus. Seejärel otsisid lisainfot erinevate osade kohta ning genereerisid neist QR koodid. Koodidega plakati vormistasime PowerPointi abil ühele slaidile nii, et taustapilt toetas teemat ning QR koodid jäid plakati peale.

Õpilaste poolt valminud tunnitööd

Klass: 6kl

Õpetaja: Triinu Pääsik, Tallinna Rahumäe Põhikool

 
Tekstitöötlus ja vormistus

Tunnis kasutatud ülesanded

Ülesande püstitus (arvutiõpetuse koduleht)
QR koodid

Tunnis kasutatud keskkonnad

Veebipõhine QR koodi lugeja 
Android seadmele QR rakendus QR Droid Code Scanner

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Sissejuhatusena selgitasin, millised töövahendid on neile antud (alusfail ja QR koodid, mille taga on töökäsud koos õpetustega). Tulemusena soovisin näha korrektselt vormistatud tööd. Tasub korduvalt selgitada, kuidas QR koode kasutada ja miks need on vajalikud. Kui töö sai valmis, andsin kõrvale sama töö, mis vastas vormistusele ning õpilased said võrrelda, kas nende vormistus oli sarnane. Kui ilmnes mõni veakoht, parandasid nad selle ise ära.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Õpilastel oli võimalus lahendada ülesannet üksi või paarilisega koos. Paljud tegid koostööd ja tunni lõpus kinnitasid, et sel viisil oli huvitavam ja kergem.

Kasutada võib mistahes alusfaili ja ülesanne püstitada erinevalt. Koodid olid kättesaadavad nii paberil kui ka õpilastele kättesaadaval kettal eraldi kaustas. Võimalus koode lugeda jäi nii neile, kes kasutasid nutiseadet kui ka neile, kellel seda polnud (said kasutada veebipõhist QR koodi lugejat).

Klass: 5kl

Õpetaja: Triinu Pääsik, Tallinna Rahumäe Põhikool

tekstitöötlus, juhendi lugemine, QR koodid, referaat
Liht- ja liitlause

 

learning apps

Tunnis kasutatud harjutused

1. Liht- ja liitlause 
2. Liht- ja liitlause 
3. Liht- ja liitlaused 
4. Terviklikud laused 

 

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased teevad harjutusi iseseisvalt ja see järel näitavad tulemust õpetajale. Teevad nii palju kordi, kuni saavad kõik vastused õiged.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Õpilased peavad hoolega lugema. Oluline on olla tähelepanelik.

Klass: 6v

Allikas:  Pärnu Vanalinna Põhikool

Liht- ja liitlausete tundmine, koma kasutamine lauses, liitlause laiendamine, lausete rühmitamine
Animals

20150420_101914-vi

Tunnis kasutatud materjalid

Quizleti harjutus
LearningApps harjutus

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Quizleti keskkonnas kasutasime nutivahendis 4 ülesannet:
Cards – õppisime ja hääldasime ühiselt 35 õpitavat sõna loomadest;
Learn – igaüks õppis iseseisvalt pildi järgi sõna trükkimist/sisestamist;
(Speller – jätsime seekord vahele, sest enamusel polnud kõrvaklappe);
Scatter – mäng, kus tuli ühendada sõna ja pilt;
Test – kontrollharjutused.
Iga õpilane näitas ette oma testi tulemuse. Enamus õpilased sooritasid selle maksimumtulemusele, üksikud tegid 1-2 viga.
Preemiaks Learningappsi sõnarägastik

 

Klass: 4c

Õpetaja: Lemme Sulaoja, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool