Murdude võrdlemine

Tunnis kasutatud keskkonnadkuninga

Kahoot
LearningApps

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Kordamiseks Learningappsis harjutus, kus tuli leida paarilisteks murd ja sellele vastav pilt.
Kahootis õpetlik-kontrolliv küsitlus murdude võrdlemise kohta. Esimesed küsimused koos täiendavate piltidega murdudest, hiljem võrdlemiseks vaid murrud. Iga küsimuse vastuse juures toimus arutlev põhjendus, miks üks või teine murd oli suurem või väiksem.

Õpilased said lingid kätte klassiveebi õppematerjalide kaudu või QR koodi abil.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Enne Kahooti küsitlusele vastamist selgitada lastele, et nutivahendis on vastuste valikus ainult värvid, vastused koos värvidega on projektoriga seinal nähtavad.

Klass: 4c

Õpetaja: Lemme Sulaoja, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

murrud, võrdlemine

 
Sõnavara kordamine

photo 1

Tunnis kasutatud harjutused

Quizlet –  sõnavara kordamine
Kuldvillak – sõnavara kordamine kontrolltööks
TeamUp  – klassi võistkondadeks jagamine
Kahoot! –  sõnavaramäng meelelahutuseks

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased alustasid sõnavara üldise kordamisega Quizlet´is. Seejärel jagas TeapUp õpilased võistkondadesse ning hakati mängima Kuldvillakut, kuhu oli sisestatud korratav sõnavara kontekstis. Kahoot! lõpetas tunni lõbusas meeleolus, mängu sisuks olid taas korratavast sõnavarast kokku pandud laused ning konstruktsioonid.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Kasutada niipalju kui vaja ning nii sageli kui võimalik.

Klass: 4b

Õpetaja: Ave Soodla Pärnu Vanalinna Põhikool

Sõnavara, keelestruktuurid, Kuldvillak, meeskonnatöö
Mitmuse moodustamine, erandsõnad

Tunnis kasutatud rakendused /keskkonnad:

Quizletjuhend
LearningApps  juhend
Padlet  – juhend

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Peale suulise sissejuhatuse teemasse ning ühist arutelu, pidid õpilased avama esmalt Quizlet.com keskkonnas “Mitmuse moodustamine” teema ning valima “TEST”, eemaldama seal “writing” (kirjutamine) ülesanded ning võisid asuda lahendama inglisekeelsete sõnade ainsuse ja mitmuse vormide “Sobitamise”, “Õige / Vale” ning “Valikvastuste” ülesandeid.

Kui seda oldi paar korda läbi tehtud, pidid õpilased jätkama “Scatter” ülesandega, kus tuli kokku viia sõna ainsus ning mitmus ning seda juba ajapeale. Paar korda läbi harjutatud, toimus klassisisene võistlus 2 korda.

Seejärel pidid õpilased minema veebileheküljele www.learningapps.org ja otsima sealt õpetaja loodud ülesande “Mitmuse moodustamine piltidega (Wow! 4 – Unit 14)” ning asuma mitmuses olevaid sõnu ja pilte ühendama.
Seejärel tuli õpilastel valida teine ülesanne “Mitmuse moodustamine (Wow! 4 – Unit 14)”, kus nüüd oli vaja sõnade mitmus juba ise lünka kirjutada.

Kui õpilased olid ülesande positiivselt sooritanud ning vigu ei esinenud, tuli minna veebilehele www.padlet.com ning leida õpetaja loodud Padlet mitmuse moodustamise kohta.
Nüüd oli kõigil võimalus oma teadmisi näidata ja oma nime alt õpitud sõnadega, õpitud teemal lauseid kirjutada. Valmis ühine veebitahvel, kus kõik õpilased olid kirja pannud omaloodud laused, kasutades õpitud mitmuse moodustamist.

Klass: 4a

Õpetaja: Kriste Talving; Pärnu Vanalinna Põhikool

Mitmus, mitmuse moodustamine, erandlikud sõnad mitmuses

Valminud tunnimaterjal http://padlet.com/KristeTalving/c2dh8scd6eiu

20150420_114136 20150420_120155 20150420_130941
Käänamine

Tunni ülesanded Padleti seinal IMG_3937

Tunnis kasutatud rakendused/keskkonnad:

Padlet – juhend
LearningApps juhend
Miksike – juhend
Kubbu (ei avane paljudes nutiseadmetes)  – juhend
EasyNotecards – juhend
SimpleMind – juhend

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased lahendavad omas tempos ülesandeid, mis õpetaja on varem Padlet-tahvlile kogunud. EasyNotecards`i bingot ja LearningAppsi tagaajamist saab mängida ka kahe- või kolmekaupa rühmas (mida klassis osaliselt ka kasutati). Tööd sai teha õpiku abiga (Piits, L. jt lk 89).

Tunni lõpus koostavad kiiremad Simple Mind rakendusega mõistekaardi.

Klass: 5A

Õpetaja: Mare Hallop; Pärnu Vanalinna Põhikool

käänamine, käänete grupid, käände nimetus, käände küsimus, küsimus sõna kohta, käändevormi moodustamine, sõnavormi käände määramine

 

 
Kommunikatsioon

9btellagami

Tunnis kasutatud rakendus:

Tellagami – Android   iOS

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased pidid koostama 30 sekundilise reklaami, mis läks tunni teemaga kokku.
Õpilastele väga meeldis

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Hea kasutada häälestamiseks või kinnistamiseks.

Klass: 6B, 9B

Õpetaja: Maris Vain; Pärnu Vanalinna Põhikool

kommunikatsioon, interaktiivne kommunikatsioon, massikommunikatsioon, turumajandus

Õpilaste tööd
Majandus

maris

Tunnis kasutatud harjutused:

SimpleMind  Android

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Tunni lõpus kasutasime õpitu kinnistamiseks ja meeldetuletamiseks SimpleMind kaarti. Ühendasin enda arvuti projektoriga ning seejärel koostasime ühiselt mõistekaardi. Õpilastele meeldib SimpleMind keskkond selle lihtsuse ja värvide pärast.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Väga hea kasutada ühiselt, õpitu kinnistamiseks või lasta õpilastel individuaalselt koostada mõistekaart

Klass: 6a

Õpetaja: Maris Vain; Pärnu Vanalinna Põhikool

Majandus, turumajandus, monopol, ressurss, jätkusuutlik areng
Võõrsõnad, mõisted

Ene-R

Tunnis kasutatud rakendused /keskkonnad:

www.easynotecards.com  Juhend
Bingo

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õppisime võõrsõnu. Õpilaste esimene ülesanne oli paberkaartidega moodustada õiged paarid. Siis vaatasime ja kontrollisime flashkaartide põhjal töö üle.

Edasi tehti tööd grupis valikvastustega võõrsõnale tähenduse otsimine ja viimase variandina töö paarides. Iga paar pidi leidma võõrsõnale õige vastuse arvutis.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Võimaldab õppida uusi mõisteid ja siis erinevatel viisidel neid korrata.

Mugav ja õpilastele huvitav on flaskaartide esitlus lisada bingomängule.

Klass: 9v; 8v; 5v (väikeklassid)

Õpetaja: Ene-Reet Kotkas; Pärnu Vanalinna Põhikool

EneReetK 5v õpib võõrsõnu
Nutikad Hiinlased

Video Hiina laternate mesterdamisest

Kasutatud rakendus või keskkond:gami

Tellagami – Android   iOS
Answergarden.ch
QR code
Youtube.com
Õpilane: kahoot.it
Õpetaja: getkahoot.com

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Alustasime tundi sissejuhatava videoklipiga tänasest tunniteemast, mille valmistasin ette keskkonnas Tellagami. Tunnis kasutasin oma arvutit läbi projektori. Kuna kõikidel õpilastel polnud oma seadet kaasas, siis moodustasid osad õpilased paarid.

Edasi lugesime õpikust peatükki hiinlaste ja nende leiutiste kohta ning arutasime neil teemadel. Lapsed said loetu kohta lisada endale meelde jäänud olulisemaid märksõnu keskkonnas Answergarden.ch.

Seejärel avasid õpilased QR koodi lugejaga koodi, mille taga peitus youtube.com video, sellest, kuidas meisterdada Hiina laternat. Kuna video oli inglise keelne tuli aru saada, millest jutt.

Tõlkisime kolm sõna, mida on vaja laterna meisterdamiseks. Selleks kasutaks igaüks oma nutiseadmes olemasolevat sõnastikku.

Tunni lõpetasime kahoot.it testiga, kus iga õpilane sai oma teadmised proovime panna väikese võistluse näol.

Klass: 5c

Õpetaja: Maris Üürike; Rääma Põhikool

leiutised, trükikunst, meisterdamine
Millised loomad mulle meeldivad?

learning

Tunni materjalid:

Quizlet
Learning APPS

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

1. Trükkida sisse rakenduse aadress ja teha endale konto.

2. Õpilased õpivad uusi sõnu kõigepealt iseseisvalt, siis teevad harjutusi grupis. Ülesanded on rakenduses üles ehitatud selliselt, et saab ka omavahel võistelda. Kes vastab ja kirjutab kõige kiiremini uusi sõnu.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Õpetaja näitab suurt pilti, abistab õpilasi oma nuti kasutamisel, kaasab neid õpilasi kellel nuti rohkem käpas abistama teisi.

Klass: 7a

Õpetaja:  Rääma Põhikool

Uued sõnad, uued väljendid, hääldus, grammatika
Jõgi ja järv. Veeringe

Kasutatud rakendus või keskkond: jõed

Mäng “Eesti jõed ja järved” 
Rändur Tilk.

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Kuidas vesi Maal ringleb, koju ja kooli jõuab ning kuidas kasutatud vett puhastatakse nii, et seda jälle kasutada saab?
Õpetaja juhendamisel läksid õpilased Veemängu lehele. Infot hankides, testi täites ja mängides leidsid õpilased uusi fakte veest ja õppisid selgeks jõgede asukoha näitamise Eesti kaardil.

Järgnes viktoriin, mille vastuste leidmiseks kasutasid õpilased nutiseadme abi.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Sobib nii teema sissejuhatuseks kui ka kordamiseks.

Klass: 5a

Allikas: Rääma Põhikool

Eesti jõede ja järvede asukoht kaardil. Fakte veest, veeringlusest, vee kasutamisest ja puhastamisest.