Mõõtühikute teisendamine. Nullidega lõppevad arvud

Tunnis kasutatud keskkonnad

Kahoot 
LearningApps

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased pidid tunni alguses seadistama oma nutivahendid kooli avalikku võrku – see võttis oodatust kauem aega. Seejärel oli ülesandeks lahendada kolm matemaatilist äppi Learningapps-is – 1. lk ül 2 teisendamisega seotud äppi ja kolmandalt leheküljelt ül 1.Iga äpi juures on olemas tööjuhend, mida laps pidi lahendamisel järgima. Iga äpi lahendamise järel panid lapsed lehele kirja, kui palju õnnestus saada õigeid vastuseid ning kus esinesid eksimused + järeldus + probleemi lahendamiseks mõeldud edaspidine tegevus. Sellele järgnes kiire suuline kokkuvõte – iga laps sai öelda, mis õnnestus ja mida tal tuleks veel korrata.
Tunni teises osas jagunes osa lapsi paarideks, sest kõigil ei töötanud nutiseade ootuspäraselt. Kahoot-is tehtu kordas lastele suhteliselt uut teemat – nullidega lõppevate arvude korrutamine ja jagamine. Kõigepealt said lapsed mängu koodi, seejärel sisestas iga laps või siis paar oma mängijanime ning seejärel algas mäng. Mängu lõppedes vaatasime ühiselt lõpptulemuste tabelit, tegime kindlaks probleemsed tehted, millega peaksime edaspidi tunnis rohkem tegelema.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Kahoot keskkonda võib edukalt kasutada igasuguse õppematerjali kordamiseks, aga ka õppimisprotsessi lisavahendina. Kasulik oleks, kui lapsed ise koostaksid kahoot-s oma küsimustikke, viktoriine vms – selle tegemine on lapse jaoks tegelikult süvendatud kordamine ning ka vastutus tulemi eest, sest teised hakkavad tema koostatut kasutama. Seda rakendust võiks kasutada õppetunni lõpusosas, sest tekitab küllaltki palju hasarti ja emotsioone, mis võib segada korrapärast tunnirütmi ja pärast on lastel keeruline pöörduda tagasi traditsioonilise õppetöö juurde.
Learningapps rakenduses on palju erinevaid võimalusi, vaheldusrikas, rakendada saab kiirelt nii tunni käigus, teha võib seda nii paari-kui rühmatööna, aga ka koduse ülesandena.Ka seal saavad lapsed luua oma äppe ning pakkuda neid kaaslastele lahendamiseks.

Klass: 3c

Õpetaja: Tiiu Kiveste, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

Mõõtühikute teisendamise kordamine ja nullidega lõppevate arvude korrutamine ja jagamine. Mõõtühikute tundmine, ühikute omavahelised seosed, seoste rakendamine eluslistes tekstülesannetes, nullidega lõppevate arvude korrutamise ja jagamise põhimõtte rakendamine, korrutustabel,
Murdude võrdlemine

Tunnis kasutatud keskkonnadkuninga

Kahoot
LearningApps

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Kordamiseks Learningappsis harjutus, kus tuli leida paarilisteks murd ja sellele vastav pilt.
Kahootis õpetlik-kontrolliv küsitlus murdude võrdlemise kohta. Esimesed küsimused koos täiendavate piltidega murdudest, hiljem võrdlemiseks vaid murrud. Iga küsimuse vastuse juures toimus arutlev põhjendus, miks üks või teine murd oli suurem või väiksem.

Õpilased said lingid kätte klassiveebi õppematerjalide kaudu või QR koodi abil.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Enne Kahooti küsitlusele vastamist selgitada lastele, et nutivahendis on vastuste valikus ainult värvid, vastused koos värvidega on projektoriga seinal nähtavad.

Klass: 4c

Õpetaja: Lemme Sulaoja, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

murrud, võrdlemine

 
Korrutamine ja jagamine kuni arvuga 5

2b

Tunnis kasutatud veebilehed

Kahoot (Kahooti videojuhendKahooti juhend internetis)
MateTalgud

Tunnis kasutatud mäng

Mäng

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Korrutamise ja jagamise kordamine (peastarvutamine) mängulises keskkonnas Kahoot.
Õpilased sisenevad mängu aadressil kahoot.it, sisestavad mängu numbri ja oma nime ja ühinevad mänguga.
Õpilane saab mängu ajal pidevat tagasisidet, kuidas tal läheb. Tema ekraanile tuleb teade, kas ta vastas õigesti või valesti. Viie esimese õpilase edetabel on iga tehte järel näha. Mängu õnnestumise tagasisidet vaatame allalaaditud tabelist.
Ülesannete lahendamine tööraamatust. Suuline enesekontroll.
MateTalgutel osalemine. Õpilased logivad sisse oma kasutajatunnuse ja salasõnaga. Valikuline ülesannete lahendamine antud keskkonnas.

Klass: 2b

Õpetaja: Sirje Semenov, Pärnu Vanalinna Põhikool

Korrutustabel kuni arvuga 5, peastarvutamine, mäng keskkonnas Kahoot, ülesannete ja tekstülesannete lahendamine tööraamatust, MateTalgud.
Kiirteteoreem

 

Tunnis kasutatud arvutiprogramm:geo

Geogebra

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Tund arvutiklassis. Ülesandeks kiirteteoreemi ja selle järelduse kehtivuse kontrollimine programmiga GeoGebra.
Programm sobib hästi korrektsete jooniste tegemiseks.

Klass: 8b

Allikas: Pärnu Vanalinna Põhikool

võrre, võrdelised lõigud, lõikude leidmine jooniselt

Õpilaste tööd

heili töö2 heili tund

 
Arvutamine 1000 piires

math

Kasutatud rakendus või keskkond:

MathFight Android

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Rakendus aitab kinnistada arvutamisoskust läbi erinevate ülesannete lahendamise, arendab kiirust ja tähelepanu. Mängul on neli taset. Tasemed saab valida vastavalt oma soovile. Võidab see, kes saab esimesena 10 punkti.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Hea on paarilisi teatud aja tagant vahetada.

Klass: 3

Õpetaja: Piret Karu, Pärnu Vanalinna Põhikool

liitmine ja lahutamine1000 piires, korrutustabel, paaristöö.

karu karu2

 
Liitmine ja lahutamine 20-ne piires, aeg

Tunnis kasutatud keskkonnad

Kahoot
Mate talgud

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

1. Kõigepealt kordamine Kahoot keskkonnas, kus oli ülesandeid aja ja liitmise, lahutamise kohta.
2. Seejärel ülesanded keskkonnas matetalgud.

Klass: 1b

Õpetaja: Liliana Kester; Pärnu Vanalinna Põhikool

Aeg: aasta, tund, aasta, nädal, liitmine, lahutamine.

 
Tuletised

Kasutatud rakendus või keskkond:

Kahoot

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased sooritasid enesekontrolli testi, et saada tagasisidet omandatud teadmistele. Sama testi võib õpetaja kasutada kontrolltööna.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Kuna Kahoot tekitab elevust, siis parem oleks sellega tundi lõpetada. Esimene kord kasutades läheb pisut aeg, kuni jõutakse äpp nutivahendisse tõmmata.

Klass: 11a ja 11b

Õpetaja: Kaia Metsaalt; Pärnu Ühisgümnaasium

tuletis, astme tuletis, korrutise tuletis
Loogika ja kujundite koostamine

11

Kasutatud rakendus või keskkond:

TangramHD

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

TangramHD tasuta rakendus laadida telefoni või puutetahvlisse, tutvuda mängu ideega ja koostada vähemalt üks tangram

Tutvustasin õpilastele lisavõimalust enese arendamiseks loogikamängu tangram abil, esimeseks korraks valisin lihtsa ja värvilise ülesehitusega rakendusäppi TangramHD. Õpilased laadisid rakenduse enda puutetahvlisse, tutvusime selle kasutusvõimalustega ja õpilased koostasid vähemalt ühe tangrami.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Esimeses tunnis olid lapsed paaristööks valmis ja abivalmid pinginaabrit aitama. Edaspidi oleks neid ülesandeid parem teha individuaalselt, sest laste kiirused tangrami lahendamisel on väga erinevad ja see laps, kellele öeldakse kõrvalt ette, mida tegema peab, ei naudi protsessi täielikult.

Kuna minu poolt läbiviidud tund oli päeval kuues, siis mitmelgi õpilasel oli nutivahendi aku tühi, mõni laps ei pääsenud netti, mõnel lapsel ei olnud nutivahendis mälumahtu, et saaks soovitud ülesannet lahendada.

Lastele äpp meeldis ja mõnigi lubas seda kodus taas kasutada.

Klass: 5a / 5b

Õpetaja: Margit Sooniste; Rääma Põhikool
Tasapinnaliste kujundite kordamine ja graafikud

geo

Kasutatud rakendus või keskkond:

Geogebra
math.ut.ee/T-algebra/

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Geomeetrias kordasime punkti kandmine korinaatteljestikku, tasapinnalised kujundid: ringjoon, kolmnurk, ristkülik, ruut, romb, rööpkülik ja trapets (nende joonestamine geogebras ja valemite meelde tuletamine)
Lineaarfunktsiooni graafik ja võrrandisüsteemi graafiline lahendamine.
Eesmärk oli tuletada meelde varem õpitud materjali.

Näitasin ekraanil etapi kaupa läbi ja käisin ka klassis ringi neid järjepeale aitamas. Rühmadesse paigutasin neid vabalt, et saaksid õpilased ka üksteist aitada . Mõnedel puudus ka nutiseade ja siis said sõbraga olla koos ühes seadmes.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Hea keskkond matemaatika õppimiseks ja kordamiseks. On lihtne ja kergesti kasutatav.
Võib kasutada uue osa õppimisel ja kordamisel

Klass: 7a, 8a, 9a

Õpetaja: Kersti Randväli; Rääma Põhikool