H sõna algul

Tunnis kasutatud harjutused

LearningApps

Õpilaste tegevuse kirjeldus: 

Eesmärk: harjutada h õigekirja.
Huvi äratamine.
Digivahendite õppeotstarbeline kasutamine

Töö sisu:

 • alustuseks soojendusharjutus http://learningapps.org/view1235780
 • Seejärel tööleht: erinevad valik- ja korrektuurharjutused
 • Lisaks leia vastandtähendusega sõnu, mis algavad täishääliku või h-ga
 • Mõistatus – kõik tähed algavad h-tähega

Klass: 3

Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool, Ulla Kübar
Korrutamine ja jagamine arvuga 6

Tunnis kasutatud rakendused/harjutused

SandDrawFree
Laulumäng
Trenniväljak www.aplusmath.com

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Tunni eesmärk on arendada laste tähelepanu, mälu, mõtlemist ja koostööoskust. Tund lõimib inimeseõpetuse  õpitulemusi.

Õpilane

 • harjutab peastarvutamist
 • oskab põhjendada peastarvutamise oskust
 • treenib reageerimiskiirust
 • osaleb meeskonnatöös
 • arendab tähelepanu
 • mõtleb loogiliselt
 • kirjutab ilusa käekirjaga
 • hoiab töökoha korras

Sissejuhatus/häälestus tunniks

Tunni praktiline osa/kinnistamine

 • Õpetaja küsib korrutamistehteid ja vastuste andmiseks kasutavad lapsed nutiseadme liivale kirjutamise rakendust SandDrawFree
 • Meeskonnamäng korrutustabeli kordamiseks ,,Mul on …, kellel on …’’
 • Trenniväljak www.aplusmath.com

Tunni lõpetamine/kokkuvõte

Lapsed kinnistavad õpitud asju ja arendavad eneseväljendusoskust.

 • Iga laps ütleb ühe asja, mida ta korrutamise ja jagamise teemaga selles tunnis õppis. Mõtted peavad olema erinevad ja juba öeldut korrata ei saa, sest erinevaid mõtteid on huvitavam kuulata.

Klass: 2s

Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool, Eliana Prangli
Ilm. Ilmakaart.

 

Tunnis kasutatud harjutused

www.ilm.ee
eLoodusõpetuse PowerPoint esitlused. Screen Shot 2016-02-04 at 23.47.42
Horisondi pilveaabits ( äpp)

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Tunni teemaks oli ilma ennustamine, erinevate ilmakaartidega tutvumine, ( Eesti linnad, lumekaart, tuulekülm), ilmamärkide seletamine. Igal õpilasel oli oma nutiseade, kust ta sai tutvuda erinevate ilmakaartidega. Õpilased said suurelt puutetahvlilt kontrollida oma tegevuse õigsust. Pilvede tutvustamiseks näitasin Pilveaabitsat, mida õpilased pidid enda nutiseadmesse järgmiseks tunniks allalaadima.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

eLoodusõpetuse teemad sobivad hästi ilma teema illustreerimiseks. Tahvelarvutites said õpilased ise otsida lihtsalt erinevaid ilmakaarte ja ilmamärke.

Klass: 2s

Õpetaja: Pärnu Kuninga Tn Põhikool, Anu Päit

Temperatuur, termomeeter, ilmamärgid, ilma ennustamine, ilmakaardid
Võrdlusastmed – comparatives and superlatives

 

Tunnis kasutatud harjutused

British Council õppevideo
YouTube Comparatives and superlatives 

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Tunni teemaks olid võrdlusastmed (kesk- ja ülivõrre).
I tund: Õpetaja tuletab meelde, mis on keskvõrre (prettier – ilusam, more beautiful – ilusam) ja ülivõrre (the prettiest – kõige ilusam, the most beautiful – kõige ilusam).
Õppevideo vaatamine
Õpilaste ülesanne: kirja panna vähemalt kolm keskvõrret ja kolm ülivõrret, mis on tekstis kuulda.
Teise video vaatamine YouTube’st. Selle põhjal märkmete tegemine, st reeglite tuletamine ja kirja panemine. Harjutamine.

II tund: LearningApps-i keskkonna kasutamine. Iga õpilane peab tegema app’i võrdlusastmete kohta. Algülesanne: luua app, kus on vähemalt 5 ülesannet, mis sisaldavad mingil moel võrdlusastmeid / nende tundmist. Põhja võib ise valida. Tööd võib teha ka kahekesi.

Õpilaste valminud tööd: 
Harjutus 1
Harjutus 2
Harjutus 3
Harjutus 4
Harjutus 5

Klass: 6

Õpetaja: Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

Comparatives, superlatives, LearningApps
Programmeerimise algõpetus

Tunnis kasutatud keskkond:

Code.org

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande eesmärgid ja kirjeldus: 

Kasutame Code keskkonda 1x nädalas matemaatika tundides. Klassi seinal on QR kood, mille abil õpilased saavad otse keskkonda siseneda.

Code.org keskkond on mänguline programmeerimise keskkond, mis arendab loogilist mõtlemist, koostööoskust, loovust ja suutlikkust oma ideid ellu viia.  Sobib alates koolieelikutest kuni gümnaasiumi tasemeni välja. Iga õpilane saab edasi liikuda omas tempos, õpetaja näeb kogu klassi edenemise ja tegevuste ülevaadet.

Keskkonna eelised:
*õpilane ei vaja meilikontot – õpetaja ise loob klassi ja õpilaste kontod.
*igale õpilasele saab välja printida aadressi ja parooli, mille saab kleepida nt päevikusse.
*õpetajal on terve klassi tegevusest hea ülevaade.
* keskkond on õpilase jaoks lihtne ja loogiline ning kasutatav nii arvutis kui ka tahvlites.
* iga taseme juures saab õpilasele välja printida ka tunnistuse.

Klass: 1a

Õpetaja: Anne Kaare; Pärnu Vanalinna Põhikool

Matemaatika. Programmeerimine
Plakati koostamine

Tunnis kasutatud keskkonnad

PowerPoint
Veebipõhine QR koodi generaator

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased valisid loodusõpetuseõpiku 1.peatükist teema, mis neile huvi pakkus. Seejärel otsisid lisainfot erinevate osade kohta ning genereerisid neist QR koodid. Koodidega plakati vormistasime PowerPointi abil ühele slaidile nii, et taustapilt toetas teemat ning QR koodid jäid plakati peale.

Õpilaste poolt valminud tunnitööd

Klass: 6kl

Õpetaja: Triinu Pääsik, Tallinna Rahumäe Põhikool

 
Liitsõna

Reetm

Tunnis kasutatud harjutused

e-õpik “Ilus emakeel” 2 osa
Liitsõna 2.kl

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased täidavad töövihikust teksti liitsõnadega. Harjutuse õigsust kontrollib eõpiku järgi, mille projekteerin tahvlile.

Seejärel sai õpilane kasutada tahvlelarvutit. Avas QR koodilt   Learningappsi lingi ja sai iseseisvalt õppida liitsõnade tegemist.

Klass: 2a

Õpetaja: Reet Mõis, Pärnu Vanalinna Põhikool

Enesekontrolli võtete rakendamine töö õigsuse kontrollimisel
Liht- ja liitlause

 

learning apps

Tunnis kasutatud harjutused

1. Liht- ja liitlause 
2. Liht- ja liitlause 
3. Liht- ja liitlaused 
4. Terviklikud laused 

 

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased teevad harjutusi iseseisvalt ja see järel näitavad tulemust õpetajale. Teevad nii palju kordi, kuni saavad kõik vastused õiged.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Õpilased peavad hoolega lugema. Oluline on olla tähelepanelik.

Klass: 6v

Allikas:  Pärnu Vanalinna Põhikool

Liht- ja liitlausete tundmine, koma kasutamine lauses, liitlause laiendamine, lausete rühmitamine
Mõõtühikute teisendamine. Nullidega lõppevad arvud

Tunnis kasutatud keskkonnad

Kahoot 
LearningApps

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased pidid tunni alguses seadistama oma nutivahendid kooli avalikku võrku – see võttis oodatust kauem aega. Seejärel oli ülesandeks lahendada kolm matemaatilist äppi Learningapps-is – 1. lk ül 2 teisendamisega seotud äppi ja kolmandalt leheküljelt ül 1.Iga äpi juures on olemas tööjuhend, mida laps pidi lahendamisel järgima. Iga äpi lahendamise järel panid lapsed lehele kirja, kui palju õnnestus saada õigeid vastuseid ning kus esinesid eksimused + järeldus + probleemi lahendamiseks mõeldud edaspidine tegevus. Sellele järgnes kiire suuline kokkuvõte – iga laps sai öelda, mis õnnestus ja mida tal tuleks veel korrata.
Tunni teises osas jagunes osa lapsi paarideks, sest kõigil ei töötanud nutiseade ootuspäraselt. Kahoot-is tehtu kordas lastele suhteliselt uut teemat – nullidega lõppevate arvude korrutamine ja jagamine. Kõigepealt said lapsed mängu koodi, seejärel sisestas iga laps või siis paar oma mängijanime ning seejärel algas mäng. Mängu lõppedes vaatasime ühiselt lõpptulemuste tabelit, tegime kindlaks probleemsed tehted, millega peaksime edaspidi tunnis rohkem tegelema.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Kahoot keskkonda võib edukalt kasutada igasuguse õppematerjali kordamiseks, aga ka õppimisprotsessi lisavahendina. Kasulik oleks, kui lapsed ise koostaksid kahoot-s oma küsimustikke, viktoriine vms – selle tegemine on lapse jaoks tegelikult süvendatud kordamine ning ka vastutus tulemi eest, sest teised hakkavad tema koostatut kasutama. Seda rakendust võiks kasutada õppetunni lõpusosas, sest tekitab küllaltki palju hasarti ja emotsioone, mis võib segada korrapärast tunnirütmi ja pärast on lastel keeruline pöörduda tagasi traditsioonilise õppetöö juurde.
Learningapps rakenduses on palju erinevaid võimalusi, vaheldusrikas, rakendada saab kiirelt nii tunni käigus, teha võib seda nii paari-kui rühmatööna, aga ka koduse ülesandena.Ka seal saavad lapsed luua oma äppe ning pakkuda neid kaaslastele lahendamiseks.

Klass: 3c

Õpetaja: Tiiu Kiveste, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

Mõõtühikute teisendamise kordamine ja nullidega lõppevate arvude korrutamine ja jagamine. Mõõtühikute tundmine, ühikute omavahelised seosed, seoste rakendamine eluslistes tekstülesannetes, nullidega lõppevate arvude korrutamise ja jagamise põhimõtte rakendamine, korrutustabel,
Murdude võrdlemine

Tunnis kasutatud keskkonnadkuninga

Kahoot
LearningApps

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Kordamiseks Learningappsis harjutus, kus tuli leida paarilisteks murd ja sellele vastav pilt.
Kahootis õpetlik-kontrolliv küsitlus murdude võrdlemise kohta. Esimesed küsimused koos täiendavate piltidega murdudest, hiljem võrdlemiseks vaid murrud. Iga küsimuse vastuse juures toimus arutlev põhjendus, miks üks või teine murd oli suurem või väiksem.

Õpilased said lingid kätte klassiveebi õppematerjalide kaudu või QR koodi abil.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Enne Kahooti küsitlusele vastamist selgitada lastele, et nutivahendis on vastuste valikus ainult värvid, vastused koos värvidega on projektoriga seinal nähtavad.

Klass: 4c

Õpetaja: Lemme Sulaoja, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

murrud, võrdlemine