Liht- ja liitlause

 

learning apps

Tunnis kasutatud harjutused

1. Liht- ja liitlause 
2. Liht- ja liitlause 
3. Liht- ja liitlaused 
4. Terviklikud laused 

 

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased teevad harjutusi iseseisvalt ja see järel näitavad tulemust õpetajale. Teevad nii palju kordi, kuni saavad kõik vastused õiged.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Õpilased peavad hoolega lugema. Oluline on olla tähelepanelik.

Klass: 6v

Allikas:  Pärnu Vanalinna Põhikool

Liht- ja liitlausete tundmine, koma kasutamine lauses, liitlause laiendamine, lausete rühmitamine
Korratabel

reetm2

Tunnis kasutatud keskkonnad ja harjutused

Mate Talgud
http://LearningApps.org/1168736  Korrutamine 1 ja 2-ga
http://LearningApps.org/711299  Korrutamine arvuga 2
http://LearningApps.org/1168810   Korrutamine kuni 5-ga
http://LearningApps.org/1237920    Korrutamine 6-9
http://LearningApps.org/1168771 Korrutamine 5 ja 6-ga

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Tunni käigus korrati reegleid ja õpitu kinnistamiseks sai iga õpilane iseseisvalt oma oskusi proovida.

Õpilane avas QRkoodi taga peidus olnud Learningapps harjutused, kus lahendas korrutamisülesndeid.
Kiiremad lahendasid ka Matetalgute ülesandeid.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Hea oleks, kui õpilane saaks tahvelarvutit kasutada, telefon on liiga väikese ekraaniga.

Klass: 2a

Õpetaja: Reet Mõis, Pärnu Vanalinna Põhikool

Matemaatika tunnis: korratabeli õppimine, pöördtehe, tegurite järjekord avaldises.
Mõõtühikute teisendamine. Nullidega lõppevad arvud

Tunnis kasutatud keskkonnad

Kahoot 
LearningApps

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased pidid tunni alguses seadistama oma nutivahendid kooli avalikku võrku – see võttis oodatust kauem aega. Seejärel oli ülesandeks lahendada kolm matemaatilist äppi Learningapps-is – 1. lk ül 2 teisendamisega seotud äppi ja kolmandalt leheküljelt ül 1.Iga äpi juures on olemas tööjuhend, mida laps pidi lahendamisel järgima. Iga äpi lahendamise järel panid lapsed lehele kirja, kui palju õnnestus saada õigeid vastuseid ning kus esinesid eksimused + järeldus + probleemi lahendamiseks mõeldud edaspidine tegevus. Sellele järgnes kiire suuline kokkuvõte – iga laps sai öelda, mis õnnestus ja mida tal tuleks veel korrata.
Tunni teises osas jagunes osa lapsi paarideks, sest kõigil ei töötanud nutiseade ootuspäraselt. Kahoot-is tehtu kordas lastele suhteliselt uut teemat – nullidega lõppevate arvude korrutamine ja jagamine. Kõigepealt said lapsed mängu koodi, seejärel sisestas iga laps või siis paar oma mängijanime ning seejärel algas mäng. Mängu lõppedes vaatasime ühiselt lõpptulemuste tabelit, tegime kindlaks probleemsed tehted, millega peaksime edaspidi tunnis rohkem tegelema.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Kahoot keskkonda võib edukalt kasutada igasuguse õppematerjali kordamiseks, aga ka õppimisprotsessi lisavahendina. Kasulik oleks, kui lapsed ise koostaksid kahoot-s oma küsimustikke, viktoriine vms – selle tegemine on lapse jaoks tegelikult süvendatud kordamine ning ka vastutus tulemi eest, sest teised hakkavad tema koostatut kasutama. Seda rakendust võiks kasutada õppetunni lõpusosas, sest tekitab küllaltki palju hasarti ja emotsioone, mis võib segada korrapärast tunnirütmi ja pärast on lastel keeruline pöörduda tagasi traditsioonilise õppetöö juurde.
Learningapps rakenduses on palju erinevaid võimalusi, vaheldusrikas, rakendada saab kiirelt nii tunni käigus, teha võib seda nii paari-kui rühmatööna, aga ka koduse ülesandena.Ka seal saavad lapsed luua oma äppe ning pakkuda neid kaaslastele lahendamiseks.

Klass: 3c

Õpetaja: Tiiu Kiveste, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

Mõõtühikute teisendamise kordamine ja nullidega lõppevate arvude korrutamine ja jagamine. Mõõtühikute tundmine, ühikute omavahelised seosed, seoste rakendamine eluslistes tekstülesannetes, nullidega lõppevate arvude korrutamise ja jagamise põhimõtte rakendamine, korrutustabel,
Animals

20150420_101914-vi

Tunnis kasutatud materjalid

Quizleti harjutus
LearningApps harjutus

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Quizleti keskkonnas kasutasime nutivahendis 4 ülesannet:
Cards – õppisime ja hääldasime ühiselt 35 õpitavat sõna loomadest;
Learn – igaüks õppis iseseisvalt pildi järgi sõna trükkimist/sisestamist;
(Speller – jätsime seekord vahele, sest enamusel polnud kõrvaklappe);
Scatter – mäng, kus tuli ühendada sõna ja pilt;
Test – kontrollharjutused.
Iga õpilane näitas ette oma testi tulemuse. Enamus õpilased sooritasid selle maksimumtulemusele, üksikud tegid 1-2 viga.
Preemiaks Learningappsi sõnarägastik

 

Klass: 4c

Õpetaja: Lemme Sulaoja, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Murdude võrdlemine

Tunnis kasutatud keskkonnadkuninga

Kahoot
LearningApps

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Kordamiseks Learningappsis harjutus, kus tuli leida paarilisteks murd ja sellele vastav pilt.
Kahootis õpetlik-kontrolliv küsitlus murdude võrdlemise kohta. Esimesed küsimused koos täiendavate piltidega murdudest, hiljem võrdlemiseks vaid murrud. Iga küsimuse vastuse juures toimus arutlev põhjendus, miks üks või teine murd oli suurem või väiksem.

Õpilased said lingid kätte klassiveebi õppematerjalide kaudu või QR koodi abil.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Enne Kahooti küsitlusele vastamist selgitada lastele, et nutivahendis on vastuste valikus ainult värvid, vastused koos värvidega on projektoriga seinal nähtavad.

Klass: 4c

Õpetaja: Lemme Sulaoja, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

murrud, võrdlemine

 
Linnud kevadel, ränd- ja paigalinnud

learningTunnis kasutatud keskkonnad/harjutused:

Koondasin veebilehele: todaysmeet.com/linnud alljärgnevad mängud:
Harjutus 1
Harjutus 2
Harjutus 3
Harjutus 4
Harjutus 5

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpetaja ülesanne oli koondada temaatilised mängud, õpilased said oma teadmiseid kinnistada mängude kaudu. Said individuaalselt tagasiside ning töötada vastavalt enda võimete kohaselt.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

todaysmeet.com on esimese klassi puhul hea lihtne koht, kus nad saavad otse klikkimise kaudu minna vajalikule lehele.

Klass: 1d

Õpetaja: Erge Saare, Pärnu Ülejõe Gümnaasium

Rändlinnud, paigalinnud, kevadekuulutaja, linnud.
Lisandi ja liitlause kirjavahemärgid

Mare Hallop 9c tundTunnis kasutatud materjalid/keskkonnad:

SlideShare (autor: Kersti Kondor)
QR-koodi koostamine
QR-koodi lugemine
Learning Apps Harjutus 
Sõnar (keeleabi rakendus)

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpetaja tutvustas SlideShare abil lisandi kirjavahemärke, mille järel tegi klass harjutuse (reeglistik ka õpikus), siis meenutati lausete liike ja komaga ning komata sidesõnu. QR-koodi abil avasid õpilased LearningAppsis komapanemise harjutuse. See tehtud, said kõik tunnikontrolli lehed lausete kirjavahemärgistamiseks. Kasutada võis Sõnari äppi.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Harjutustesse on nutiseadmega hea  siseneda QR- koodi abil.
QR koodi koostamiseks on miteid veebilehti. Käesolevas tunnis kasutati QR koodide koostamiseks veebilehte https://www.the-qrcode-generator.com/
QR-koodi koostamine: URL aknasse kleepida veebilink ja QR-kood tekib ise. Tekkinud koodi saab alla laadida ja õpilastele välja printida või projektoriga seinale kuvada.
Õpilase seadmes peab olema QR koodi lugemise rakendus. Selle saab seadmesse laadida läbi rakenduste poe (Play pood või App store) Leiab märksõnaga: “QR reader”
QR-koodilaseb õpilasel otse harjutusse siseneda. 9c

Klass: 9c

Õpetaja: Mare Hallop; Pärnu Vanalinna Põhikool

lisand, liht- ja liitlause, kirjavahemärgid 
Prügi sorteerimine

20150420_123936

Tunnis kasutatud veebilehed

http://www.ragnsells.ee/sorteerimine
Jänku-Juss sorteerib prügi
forte.delfi.ee › Teadus ja Tehnika

Tunnis kasutatud harjutused

Harjutus 1
Harjutus 2

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Kodunduse tundide üheks oluliseks teemaks on õpetada prügi õigesti sorteerimine. Tunnis vaadati üheskoos üle RagnSells kodulehelt, kuidas on õige prügi sorteerida. Arutleti miks ei või sarnase materjaliga prügi panna ühte konteinerisse. Kodulehelt leotud materjali kinnistati LearningApps leheküljel olevate teadmiste kontrolliga.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Teadmiste kontrollimisel võiksid lapsed teha valikuid rahulikult ning põhjendades valikuid. Rakendust kasutades võiks jagada õpilased ka võistkondadesse.

Klass: 8b

Õpetaja: Heli Liiv, Pärnu Vanalinna Põhikool

Inimene, keskkond, toidujäätmed, prügi, ohtlikud jäätmed, pakendikonteinerid, papp- ja kartong, klaastaara
Mitmuse moodustamine, erandsõnad

Tunnis kasutatud rakendused /keskkonnad:

Quizletjuhend
LearningApps  juhend
Padlet  – juhend

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Peale suulise sissejuhatuse teemasse ning ühist arutelu, pidid õpilased avama esmalt Quizlet.com keskkonnas “Mitmuse moodustamine” teema ning valima “TEST”, eemaldama seal “writing” (kirjutamine) ülesanded ning võisid asuda lahendama inglisekeelsete sõnade ainsuse ja mitmuse vormide “Sobitamise”, “Õige / Vale” ning “Valikvastuste” ülesandeid.

Kui seda oldi paar korda läbi tehtud, pidid õpilased jätkama “Scatter” ülesandega, kus tuli kokku viia sõna ainsus ning mitmus ning seda juba ajapeale. Paar korda läbi harjutatud, toimus klassisisene võistlus 2 korda.

Seejärel pidid õpilased minema veebileheküljele www.learningapps.org ja otsima sealt õpetaja loodud ülesande “Mitmuse moodustamine piltidega (Wow! 4 – Unit 14)” ning asuma mitmuses olevaid sõnu ja pilte ühendama.
Seejärel tuli õpilastel valida teine ülesanne “Mitmuse moodustamine (Wow! 4 – Unit 14)”, kus nüüd oli vaja sõnade mitmus juba ise lünka kirjutada.

Kui õpilased olid ülesande positiivselt sooritanud ning vigu ei esinenud, tuli minna veebilehele www.padlet.com ning leida õpetaja loodud Padlet mitmuse moodustamise kohta.
Nüüd oli kõigil võimalus oma teadmisi näidata ja oma nime alt õpitud sõnadega, õpitud teemal lauseid kirjutada. Valmis ühine veebitahvel, kus kõik õpilased olid kirja pannud omaloodud laused, kasutades õpitud mitmuse moodustamist.

Klass: 4a

Õpetaja: Kriste Talving; Pärnu Vanalinna Põhikool

Mitmus, mitmuse moodustamine, erandlikud sõnad mitmuses

Valminud tunnimaterjal http://padlet.com/KristeTalving/c2dh8scd6eiu

20150420_114136 20150420_120155 20150420_130941
Elukutsed – vene keel

IMG_20150420_134315_1CS

Tunnis kasutatud harjutused:

LearningApps harjutus (sõnasegadik)

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased otsivad elukutsete nimetused vene keeles ladina tähtede vahel, õpivad neid ära tundma ja saavad selgeks sõnade tähendused eesti keeles.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Ülesandeid otsides Learning Apps keskkonnas, vali kindlasti algkeeleks eesti keel. Vene keel on võõrkeelena.

Klass: 7a

Õpetaja: Galina Voronovskaja; Pärnu Vanalinna Põhikool

Elukutse: arst, ehitaja, kokk,näitleja,disainer