Weihnachtsbräuche in Deutschland (jõulukombed Saksamaal)

Tunnis kasutatud keskkonnad:

Tunnis kasutatud harjutused:

Tehnilised vahendid: süle- või tahvelarvuti; nutitelefon

Eesmärgid:

 • Tutvub käsitletava teemaga.
 • Oskab leida just tema alateemaga seonduvat olulist infot ning seda arusaadavalt edastada.
 • Oskab töötada grupis ning täita talle pandud ülesandeid, vedamata oma kaaslasi alt – vastutustunne.
 • Valmistab kaasõpilastele lihtsa, kuid asjaliku õppematerjali. Õppematerjal on kahes keeles: keerukamad selgitused antakse eesti keeles, kuid laulud ja pühadesoovid õpitakse selgeks saksa keeles.
 • Oskab kuulata ja järeldusi teha.
 • Õpib erinevate tegevuste läbi tundma jõulukombeid õpitavat keelt kõneleval maal.
 • Saab B-võõrkeele maiskonnaloo raames õppimiseks kasutada kaasõpilaste loodud huvitavat õppematerjali (tööd on üheskoos kättesaadavad veebikeskkonnas Padlet loodud lehel).

Õpilaste ja tunni tegevuse kirjeldus: 

 

 • Õpetaja tutvustab tundide eesmärke ja oodatavat tulemust.
 • Grupid õpilastest luuakse veebivahendi Random Name Picker abil.
 • Õpetaja tutvustab kaht uut veebikeskkonda (Padlet, Thinglink), mille abil järgnev tegevus toimuma hakkab; õpilased katsetavad oma nutiseadmes keskkondade toimimist; vaadatakse näidistöid.
 • Keskkonnas Padlet on õpilastele antud täpsed tööjuhised:
  • tutvustada kaht pühadetraditsiooni
  • tutvustada kaht populaarset pühaderooga
  • õpetada kaaslastele üks jõululaul
  • soovida nii jõuludeks kui uueks aastaks kaaslastele häid soove
 • Juhiste juurde peavad õpilased hiljem ka oma valminud tööd üles riputama > valmib õppematerjalide kogu.
 • Grupis jaotatakse tööülesanded: Youtube-keskkonnast sobiva video leidmine, Google otsingumootoriga sobiva pildimaterjali ja info leidmine, tekstiloome.
 • Veebiplakatite loomine keskkonnas Thinglink.
 • Grupid panevad valminud tööd üles ja tutvuvad teiste gruppide töödega, et olla valmis tööde esitlemise järel esitama küsimusi ja andma adekvaatset suulist tagasisidet kaaslaste tööle.
 • Oma tööde esitlemine: iga grupi liige võtab sõna. Hinnatakse valminud tööd, esinemisoskust, materjali valdamist ning hindele annab osakaalu ka kaaslaste tagasiside.

Tunni kestus: 2 x 45 minutit

Klass: 8  klass

Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool, Ave Ermus
Mitmuse moodustamine, erandsõnad

Tunnis kasutatud rakendused /keskkonnad:

Quizletjuhend
LearningApps  juhend
Padlet  – juhend

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Peale suulise sissejuhatuse teemasse ning ühist arutelu, pidid õpilased avama esmalt Quizlet.com keskkonnas “Mitmuse moodustamine” teema ning valima “TEST”, eemaldama seal “writing” (kirjutamine) ülesanded ning võisid asuda lahendama inglisekeelsete sõnade ainsuse ja mitmuse vormide “Sobitamise”, “Õige / Vale” ning “Valikvastuste” ülesandeid.

Kui seda oldi paar korda läbi tehtud, pidid õpilased jätkama “Scatter” ülesandega, kus tuli kokku viia sõna ainsus ning mitmus ning seda juba ajapeale. Paar korda läbi harjutatud, toimus klassisisene võistlus 2 korda.

Seejärel pidid õpilased minema veebileheküljele www.learningapps.org ja otsima sealt õpetaja loodud ülesande “Mitmuse moodustamine piltidega (Wow! 4 – Unit 14)” ning asuma mitmuses olevaid sõnu ja pilte ühendama.
Seejärel tuli õpilastel valida teine ülesanne “Mitmuse moodustamine (Wow! 4 – Unit 14)”, kus nüüd oli vaja sõnade mitmus juba ise lünka kirjutada.

Kui õpilased olid ülesande positiivselt sooritanud ning vigu ei esinenud, tuli minna veebilehele www.padlet.com ning leida õpetaja loodud Padlet mitmuse moodustamise kohta.
Nüüd oli kõigil võimalus oma teadmisi näidata ja oma nime alt õpitud sõnadega, õpitud teemal lauseid kirjutada. Valmis ühine veebitahvel, kus kõik õpilased olid kirja pannud omaloodud laused, kasutades õpitud mitmuse moodustamist.

Klass: 4a

Õpetaja: Kriste Talving; Pärnu Vanalinna Põhikool

Mitmus, mitmuse moodustamine, erandlikud sõnad mitmuses

Valminud tunnimaterjal http://padlet.com/KristeTalving/c2dh8scd6eiu

20150420_114136 20150420_120155 20150420_130941
Käänamine

Tunni ülesanded Padleti seinal IMG_3937

Tunnis kasutatud rakendused/keskkonnad:

Padlet – juhend
LearningApps juhend
Miksike – juhend
Kubbu (ei avane paljudes nutiseadmetes)  – juhend
EasyNotecards – juhend
SimpleMind – juhend

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased lahendavad omas tempos ülesandeid, mis õpetaja on varem Padlet-tahvlile kogunud. EasyNotecards`i bingot ja LearningAppsi tagaajamist saab mängida ka kahe- või kolmekaupa rühmas (mida klassis osaliselt ka kasutati). Tööd sai teha õpiku abiga (Piits, L. jt lk 89).

Tunni lõpus koostavad kiiremad Simple Mind rakendusega mõistekaardi.

Klass: 5A

Õpetaja: Mare Hallop; Pärnu Vanalinna Põhikool

käänamine, käänete grupid, käände nimetus, käände küsimus, küsimus sõna kohta, käändevormi moodustamine, sõnavormi käände määramine