Ebareeglipärased verbid

Tunnis kasutatud keskkonnad:

 1. https://quizlet.com/
 2. http://learningapps.org/
 3. https://hotpot.uvic.ca/
 4. https://kahoot.it

Eesmärk: õppida tundma/kirjutama ebareeglipäraste verbide kolme põhivormi

Õpilaste ja tunni tegevuse kirjeldus: 

Ajavormide õppimisel on oluline teada tegusõnade põhivorme. Esimese etapina õppisime põhivorme suuliselt n-ö traditsioonilises klassiruumis. Pärast 2-nädalast suulist õppimist, harjutasime kaks tundi põhivorme arvutiklassis.

Selleks tuli õpilastel minna veebilehele http://prperf-spast.weebly.com/irregular-verbs.html.

Esimesed kaks harjutust olid 40 ebareeglipärase verbi kolme põhivormi tundmise kohta. Kolmandas harjutuses tuli kanda tabelisse kolm põhivormi, kuid vaja oli tunda ka nende tähendust. Pärast nende kolme etapi läbimist, lahendasid õpilased leheküljel http://prperf-spast.weebly.com/crosswords.html ristsõnu, mis küsisid kord teist, siis kolmandat põhivormi.

Teise tunni lõpuks tekkis tüdimus ja seejärel mängisid õpilased leheküljel http://prperf-spast.weebly.com/simple-past.html teise põhivormi kohta algul poomismängu, siis lihtmineviku äratundmist. Valikvastustega küsimustikku ja teisi harjutusi veel me ei teinud.

Lõbusaks punktiks mängisime kahooti https://play.kahoot.it/#/k/22eb483e-188b-48d9-89ee-110210a31944, kus tuli ära tunda õiged põhivormid.

Soovi korral saab õpetaja tulemuste järgi panna õpilastele ka hinded. Hindamiseks saab kasutada ka quizletis (nt https://quizlet.com/4488999/irregular-verbs-1-flash-cards/) loodud küsimustikke ja sealseid teste. Veel on võimalik luua õpilastele kasutajakontod keskkonnas learningapps.com ja lasta neil lõpuks luua oma mänge ebareeglipäraste verbide kohta. Kuuendikele meeldis learningapps keskkonnas põhivormide kohta luua sõnarägastikke.

Klass: 5 klass

Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool

 
Inglise- ja eesti keele sarnaste sõnade leidmine

Tunnis kasutatud keskkonnad

https://quizlet.com/90213843/flashcards

Eesmärk: 

 • Suuline eelkursus inglise keeles
 • Huvi äratamine aine vastu
 • Uute sõnade õppimine ja kinnistamine
 • Digivahendite õppeotstarbeline kasutamine

Töö käik:

 1. Õpikust õpime piltide järgi selgeks uusi sõnu
 2. Leiame inglise keelsete sõnade häälduses sarnasusi eesti keelega.Kasutame sõnade häälduse kontrollimiseks quizlet.com keskkonnas koostatud ülesannet
 3. Tublimad õpilased saavad õppida ka sõnade õigekirja ja teha endale teste

Tagasiside:

Õpilased töötasid innuga. Eriti meeldis mänguline pool, kus said oma teadmisi testida.

Klass: 3

Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool, Marianne Tekkel
Animals

20150420_101914-vi

Tunnis kasutatud materjalid

Quizleti harjutus
LearningApps harjutus

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Quizleti keskkonnas kasutasime nutivahendis 4 ülesannet:
Cards – õppisime ja hääldasime ühiselt 35 õpitavat sõna loomadest;
Learn – igaüks õppis iseseisvalt pildi järgi sõna trükkimist/sisestamist;
(Speller – jätsime seekord vahele, sest enamusel polnud kõrvaklappe);
Scatter – mäng, kus tuli ühendada sõna ja pilt;
Test – kontrollharjutused.
Iga õpilane näitas ette oma testi tulemuse. Enamus õpilased sooritasid selle maksimumtulemusele, üksikud tegid 1-2 viga.
Preemiaks Learningappsi sõnarägastik

 

Klass: 4c

Õpetaja: Lemme Sulaoja, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Sõnavara kordamine, kinnistamine. Kaudne kõne.

Tunnis kasutatud harjutused:

Quizleti harjutus
LearningApps kaudse kõne ülesanne
LearningApps sõnavara ristsõna

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

* Unit 13 (Estonia) sõnavara kordamine Quizletis –
* Kasutades korratud sõnavara ristsõna lahendamine LearningApps keskkonnas
* Kaudse kõne harjutamine ülesandega LearningApps’i keskkonnas

Klass: 7b

Õpetaja: Airi Kurg; Pärnu Vanalinna Põhikool

Sõnavara kordamine Quizlet’is, ristsõna lahendamine LearningApps’i keskkonnas, kaudse kõne harjutus LearningApps’i keskkonnas
Sõnavara kordamine

photo 1

Tunnis kasutatud harjutused

Quizlet –  sõnavara kordamine
Kuldvillak – sõnavara kordamine kontrolltööks
TeamUp  – klassi võistkondadeks jagamine
Kahoot! –  sõnavaramäng meelelahutuseks

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased alustasid sõnavara üldise kordamisega Quizlet´is. Seejärel jagas TeapUp õpilased võistkondadesse ning hakati mängima Kuldvillakut, kuhu oli sisestatud korratav sõnavara kontekstis. Kahoot! lõpetas tunni lõbusas meeleolus, mängu sisuks olid taas korratavast sõnavarast kokku pandud laused ning konstruktsioonid.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Kasutada niipalju kui vaja ning nii sageli kui võimalik.

Klass: 4b

Õpetaja: Ave Soodla Pärnu Vanalinna Põhikool

Sõnavara, keelestruktuurid, Kuldvillak, meeskonnatöö
Mitmuse moodustamine, erandsõnad

Tunnis kasutatud rakendused /keskkonnad:

Quizletjuhend
LearningApps  juhend
Padlet  – juhend

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Peale suulise sissejuhatuse teemasse ning ühist arutelu, pidid õpilased avama esmalt Quizlet.com keskkonnas “Mitmuse moodustamine” teema ning valima “TEST”, eemaldama seal “writing” (kirjutamine) ülesanded ning võisid asuda lahendama inglisekeelsete sõnade ainsuse ja mitmuse vormide “Sobitamise”, “Õige / Vale” ning “Valikvastuste” ülesandeid.

Kui seda oldi paar korda läbi tehtud, pidid õpilased jätkama “Scatter” ülesandega, kus tuli kokku viia sõna ainsus ning mitmus ning seda juba ajapeale. Paar korda läbi harjutatud, toimus klassisisene võistlus 2 korda.

Seejärel pidid õpilased minema veebileheküljele www.learningapps.org ja otsima sealt õpetaja loodud ülesande “Mitmuse moodustamine piltidega (Wow! 4 – Unit 14)” ning asuma mitmuses olevaid sõnu ja pilte ühendama.
Seejärel tuli õpilastel valida teine ülesanne “Mitmuse moodustamine (Wow! 4 – Unit 14)”, kus nüüd oli vaja sõnade mitmus juba ise lünka kirjutada.

Kui õpilased olid ülesande positiivselt sooritanud ning vigu ei esinenud, tuli minna veebilehele www.padlet.com ning leida õpetaja loodud Padlet mitmuse moodustamise kohta.
Nüüd oli kõigil võimalus oma teadmisi näidata ja oma nime alt õpitud sõnadega, õpitud teemal lauseid kirjutada. Valmis ühine veebitahvel, kus kõik õpilased olid kirja pannud omaloodud laused, kasutades õpitud mitmuse moodustamist.

Klass: 4a

Õpetaja: Kriste Talving; Pärnu Vanalinna Põhikool

Mitmus, mitmuse moodustamine, erandlikud sõnad mitmuses

Valminud tunnimaterjal http://padlet.com/KristeTalving/c2dh8scd6eiu

20150420_114136 20150420_120155 20150420_130941
Millised loomad mulle meeldivad?

learning

Tunni materjalid:

Quizlet
Learning APPS

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

1. Trükkida sisse rakenduse aadress ja teha endale konto.

2. Õpilased õpivad uusi sõnu kõigepealt iseseisvalt, siis teevad harjutusi grupis. Ülesanded on rakenduses üles ehitatud selliselt, et saab ka omavahel võistelda. Kes vastab ja kirjutab kõige kiiremini uusi sõnu.

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Õpetaja näitab suurt pilti, abistab õpilasi oma nuti kasutamisel, kaasab neid õpilasi kellel nuti rohkem käpas abistama teisi.

Klass: 7a

Õpetaja:  Rääma Põhikool

Uued sõnad, uued väljendid, hääldus, grammatika