Sõnastikuvormide moodustamine

Tunnis kasutatud keskkonnad

Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013 http://www.eki.ee/dict/qs/

Teema:

Sõnaraamatute kasutamine, sõnastikuvormide moodustamine

Eesmärk: 

Tuletada meelde õigekeelsussõnaraamatute kasutamine, õpetada veebisõnaraamatu kasutamist, äratada õpilastes huvi kasutada digivahendeid õppetöös.

Töö käik:

  1. Tuletasime õpilastega meelde, mis raamatud on sõnaraamatud ja mille jaoks me neid kasutame.
  2. Tutvusime erinevate sõnaraamatutega, tuletasime meelde kuidas sõnaraamatuid kasutatakse.
  3. Avasime õp lk 68-69, tutvusime õpiku materjaliga sõnaraamatute kasutamise kohta. Selgitasin mõistet sõnastikuvorm.
  4. Näitasin õpilastele projektori abi tahvlile, kuidas otsida sõnatähendusi veebisõnastiku abil. Tegime koos mõned näited. Samuti harjutasime moodustama sõnadest sõnastikuvormi.
  5. Õpilased hakkasid isiklike nutivahendite abil tegema harjutusi nr 1-3 õp lk 69. Harjutustes oli vaja leida veebisõnaraamatu abil sõnadele tähendus ja sõnastikuvorm.
  6. Kinnistamiseks tv lk 48 harjutused 89-90.

 

Klass: 4

Õpetaja: Pärnu Ülejõe Põhikool, Janne Änilane
Sõnavara kordamine

photo 1

Tunnis kasutatud harjutused

Quizlet –  sõnavara kordamine
Kuldvillak – sõnavara kordamine kontrolltööks
TeamUp  – klassi võistkondadeks jagamine
Kahoot! –  sõnavaramäng meelelahutuseks

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Õpilased alustasid sõnavara üldise kordamisega Quizlet´is. Seejärel jagas TeapUp õpilased võistkondadesse ning hakati mängima Kuldvillakut, kuhu oli sisestatud korratav sõnavara kontekstis. Kahoot! lõpetas tunni lõbusas meeleolus, mängu sisuks olid taas korratavast sõnavarast kokku pandud laused ning konstruktsioonid.

Soovitused rakenduste kasutamisel ainetunnis:

Kasutada niipalju kui vaja ning nii sageli kui võimalik.

Klass: 4b

Õpetaja: Ave Soodla Pärnu Vanalinna Põhikool

Sõnavara, keelestruktuurid, Kuldvillak, meeskonnatöö
Eessõnad, sõnavara kordamine

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tunnis kasutatud mängud:

Easynotecards
Jeopardy Labs

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Ühine eessõnade kordamine www.easynotecards.com lehekülje (set – “prepositions – in, on, under”) ja mängu “quiz” abil – õpetaja kuvas ekraanile pildi ja küsis, kus mingi asi asub, vastust andes pidi õpilane tegema valiku kolme õpitud eessõna vahel.

Seniomandatud sõnavara kordamine kuldvillaku (JeopardyLabs) abil (sõnad viiest valdkonnast – colours, numbers, clothes, animals, school things) – õpilased, jagatuna 3 võistkonda, said valida neile sobiva teema alt küsimuse, millele õigesti vastates sai võistkond vastuse eest ettenähtud punktisumma.

Klass: 2a

Õpetaja: Airi Kurg; Pärnu Vanalinna Põhikool

eessõnad (in, on, under), küsimustele vastamine, vastusevariantide seast valiku tegemine, sõnavara kordamine, rühmatöö, koostöö
Kordamine

 

Kasutatud rakendus või keskkond:

Kuldvillak

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 

Kuldvillaku stiilis viktoriini koostamine, mida on pärast klassis võimalik võistkonniti punktide peale mängida.

Ülesanne: Koosta küsimused neljas kategoorias: hispaania keele grammatika, sõnavara, faktid Hispaania kohta, varia. Igas kategoorias tee viis küsimust nii, et iga järgmine on eelmisest natuke raskem. Sisesta küsimused, jäta salasõna meelde ja hiljem mängime kõigi koostatud viktoriinid läbi

Soovitused rakenduse kasutamisel ainetunnis:

Küsimuste koostamine on kasulik ja läbi mängimine lõbus. Hoolega tuleb jälgida, et Kuldvillakus tuleb ekraanile kõigepealt vastus ja õpilased peavad ära arvama küsimuse.

Klass: 11 A, 11 C

Õpetaja: Kadri Kõrre; Pärnu Ühisgümnaasium

grammatika, sõnavara, Hispaania keel